Content1 | col2

Campus Ås i støpeskjeen

10. mars 2015 

 

I Ås kommune tre mil syd for Oslo, er norgeshistoriens største utbyggingsprosjekt i universitetsog høyskolesektoren godt i gang. Park & Anlegg AS bygger rundkjøringer, gang/sykkelsti, interne anleggsveier, utemiljøarbeid med kantsteinsetting
med mye mer for Statsbygg.

Den 1. januar 2014 ble Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) opprettet. Universitetet er en sammenslåing av Norges veterinærhøgskole (som fremdeles holder til på Adamstuen i Oslo) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges landbrukshøgskole) på Ås. Når de to undervisnings institusjonene skal samlokaliseres på «Campus Ås», innebærer det en utbygging med total kostnadsramme på hele 6,3 milliarder kroner. I perioden fram til 2019 vil universitetet ha campus både på Adamstuen og Ås. I 2019 skal de nye lokalene for NMBUs veterinærmedisin tas i bruk på Ås og all virksomhet på Adamstuen flyttes dit.

Infrastruktur først

Før byggingen av de nye store universitetsbygningene kan settes i gang, er imidlertid byggherren (Statsbygg) pålagt å bedre infrastrukturen i området. Sarpsborg-bedriften Park & Anlegg AS vant anbudskonkurransen for disse arbeidene, som nå pågår for fullt.

Det skal bygges nye universitetsbygninger med et totalt areal på 63 000 kvadratmeter inne på området her, og vi etablerer nå nye avlastningsveier og tilførselsveier til det kommende riggområdet. I tillegg bygger vi en helt ny rundkjøring på fylkesvei 152 og vi reetablerer, utvider og flytter en annen rundkjøring på samme vei. Den eksisterende rundkjøringen krevde mer plass, blant annet fordi den skulle utbedres med gang- og sykkelvei. På grunn av et gammelt meierimuseum som ligger inntil den, måtte den flyttes 12-15 meter i retning sydøst, forteller prosjektleder i Park & Anlegg, Vegard Johansen.

I forbindelse med veiarbeidene legger vi også en ny fjernvarmetrasé, fra en eksisterende fjernvarmesentral i nærheten. I tillegg legges nye fiber-, tele- og strømkabler, samt noen nye VA-ledninger.

Anleggsgartnerarbeid

Prosjektet innebærer også en god del steinlegging, planting og annet anleggsgartnerarbeid, og entreprenørens navn indikerer at de har kompetanse til å utføre også den jobben.

Trafikk

Blant de største utfordringene på prosjektet er trafikken på Fv. 152. Fylkesveien går rett forbi universitetsområdet, og det er mye å ta hensyn til for entreprenøren. Trafikken på fylkesveien går kontinuerlig forbi her under hele anleggsperioden. Med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 12-15000 kjøretøy, representerer det en sikkerhetsmessig risiko både for våre arbeidere og trafikantene.

Grunnforholdene har bydd på litt utradisjonelle løsninger på prosjektet. Det er påvist noe dårlige masser enkelte steder, blant annet kvikkleire. Særlig gjelder dette under den ene internveien vi etablerer.

 

På grunn av kvikkleiren, kan vi ikke benytte stein i grunnen, så vi har i stedet kjørt inn 3-4000 kubikk med glasopor. Glasopor er et lettfyllingsmateriale for vanskelige grunnforhold, som er produsert av resirkulert glass, forklarer Johansen. Dette materialet, som leveres som pellets, er veldig lett og mer stabilt enn lettklinker som Leca. Det kan dessuten legges i mye brattere skråninger enn lettklinker. Det er dyrere enn stein selvfølgelig, men det er nødvendig på grunn av kvikkleiren.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital