Content1 | col2

SIMO-Ørebekk - RV110

26. juni 2015 

 

Park & Anlegg er den 26. juni tildelt veiprosjekt RV110 SIMO-Ørebekk. Oppdragsgiver er Statens vegvesen. Vi forbereder oss på å bygge 1,4 km ny motorvei med bruer, vei og sykkel/gangvei i Fredrikstad. Oppstart senest i august 2015.

Prosjektet er en del av bypakken Nedre Glomma. Prosjektanbudet vårt er på 417 mill kr., er en forlengelse av Kråkerøyforbindelsen og Mosseveien som er oppgradert. Prosjektet omfatter fire felts vei fra Mascot-rundkjøringen til Simo-rundkjøringen. På deler av strekningen vil to av fire felt bli 2+-felt på samme måte som på Fredrikstadbrua. Det blir også nye tiltak for myke trafikanter.

Arbeidene omfatter utbygging av RV-100 mellom rundkjøringene Mascot og Simo i Fredrikstad kommune. Hele strekningen er om lag 1400 meter lang, og skal bygges ut til 4-felts vei i dagens trase. Prosjektet omfatter også gang og sykkelveger, sykkelekspressvei og lokalveier. Det er omfattende bru og betongarbeid, mye kalkstabilisering pga. grunnforholdene, inkl mye ny VA i bakken.
Våre karer på kalkulasjon beskriver arbeidene med kalkuleringen som både lærerikt og krevende.

 

Paul Bertelsen, Stian Klausen og Lars Erik Lunde forteller:
"Det er en høy pris pr meter vei pga grunnforholdene. Grunnen må stabiliseres, det er relativt trangt. Det er trafikk gjennom anlegget kontinuerlig som krever strenge sikkerhetstiltak og virkemidler i bruk. Jernbanen går rett ved og det er en stor logistikkabal som skal gå opp. Park & Anlegg har laget en god plan for dette, og står godt rustet og forberedt med maskiner og mannskaper til denne spennende jobben.

Dette blir spennende. Prosjektet Simo-Ørebekk blir vårt nest største prosjekt noensinne, etter motorveiprosjekt RV-22 Lillestrøm-Fetsund som er på ca 500 mill kr."

 

Hovedmengder fra prosjektet (ca. tall)

Jordmasser til deponi  55.000 m3 
Sprengt stein til fylling
10.000 m3 
Asfalterte dekke
85.000 m3 
Asfaltert bærelag
9.100 tonn 
Bærelag/forsterkningslag av knuste masser   
44.000 m3 
Skumglass 3.600 m3 
KC-peling 400.000 lm 
EPS-fylling   5.600 m3
Spunt   13.000 m2
Bru over Seutelva    3.250 m2
Kjørekulvert for rv. 110   2.250 m2
1 stk midlertidig bru over Seutelva  110 m
1 stk midlertidig gangbru over Seutelva  100 m
2 stk gang og sykkelveikulverter  2.850 m2
Omlegging teknsik infrastruktur  3.000 m
Mengde betong til konstruksjoner  12.500 m3
Langsgående støyskjermer  1.100 m2
Grøfter for elektroanlegg  4.700 m
Trekkerør i ulike farger og kategorier  17.000 m
Trekkekummer   60 stk
Veglysmaster i ulike høyder  160 stk
Varmekabelanlegg i kulverter  
Riving av næringsbygg og 1 bru,
samt brufundamenter midlertidige bruer  
 

 

 

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen »

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital