Content1 | col2

Status fra grunnarbeid boligprosjekt på Nordstrand Sæter Hage for Ove Skår AS

26. juni 2015

 

Statusrapport fra verneombud & maskinfører Bernhard Skaaland, Park & Anlegg AS: Vi er godt i gang med boligprosjektet Sæter Hage på Nordstrand, for Ove Skår AS.

Vi har grunnarbeidene, med mye spregning og VA, og flytter omlag 40000 m3 masse, ca halvparten leire og resten fjell. Under boligene kommer det P- kjeller i to etasjer, med nederste betonggulv ca 7 m under bakken!

 

Bygget er tredelt, med P-kjeller i bunn, næringsvirksomhet i 1. etg, og blokker med rundt 55 leiligheter på toppen. Det bygges i et veldig populært og sentralt boligområde på Nordstrand, rett ved hovedkrysset ved Egon, og de fleste av leilighetene er allerede solgt. Vi har allerede hatt hyggelige samtaler med spente og nysgjerrige boligkjøpere!

 

Siden oppstarten har vi delt det veldig avgrensede anleggsområdet med Ronny Stangjordet og VA-laget som har lagt om en eksisterende rørtrassé, og to spuntrigger fra Entreprenør Service med deres behov for lager og riggplass. VA-jobben som etter planen skulle vært ferdig i begynnelsen av mai er nå ferdigstilt noen uker forsinket. 

 

Ronny og Rune Mikkelrud flyttet fornøyde til Spydeberg etter et oppdrag som ble mer omfattende og utfordrende enn først antatt, men vi løste det sammen!

 

I forbindelse med eksisterende bebyggelse, nærliggende handelsområde og sterkt trafikkert vei, har vi strenge krav, hensyn og bestemmelser som vi er nødt til å forholde oss til på en profesjonell måte innenfor regelverket, og det klarer vi.

 

Vi er underlagt arbeidstidbestemmelser ifm. støyende arbeider som boring og pigging, vi får bare sprenge fra kl. 09:00 til16:00 og skytebasen fra Petter A Olsen er underlagt strenge rystelsesbegrensninger. Vi etterstreber å ikke dra ut støv eller søl på Nordstrandveien, og vi forsøker å unngå at lastebilene venter på veien før de kommer inn på anlegget.

 

Det er mange barn som går forbi på vei til skolen, så mellom kl. 08:00 til 08:30 prøver vi å unngå å sende lastebiler ut på veien. Det har vært diskusjoner i lokalsamfunnet angående utfordringer med trygg skolevei for barna, og innvirkningen anleggsarbeidene har på nærmiljøet, så vi følger   sikkerhetsbestemmelsene,og gjør så godt vi kan for å imøtekomme bekymringer og innspill vi har mottatt. Dette er krevende utfordringer som vi må møte
med åpent sinn, samtidig som vi er nødt til å ha forsvarlig høyt tempo, for å forsøke å nå første mål til ferien! Til nå har vi kjørt med opp til 13 lastebiler fra Alf Johansen.

 

Transporten er lang med løsmasse og stor stein til Ålerudmyra, og fin stein til Fornebu. Vi har til nå transportert ut mellom 1500 og 1600 m3 daglig. Jeg ønsker gjerne å øke volumet daglig til nærmere 2500 m3, så vi jobber med å få økt antallet biler! Dette er en tøff kabal å få opp siden vi ikke ønsker å påvirke trafikkbildet. Vi har til nå løst det med å laste over halve bilflåten på kvelden, slik at de heller har stått i kø på tippen istedenfor hos oss om morgenen! Dette har ført til pen flyt inn og ut fra anlegget. Vi startet med fjellrensk og lastet ut leire. Det ble noe sporadisk drift på det den første tiden, siden vi måtte forholde oss til spuntriggene og plassen de krevde. Samtidig har vi hatt utfordringer med vann! Grunnvannet står ca på kote 115, vi skal ned til kote 11,300. Dette har gitt utfordringer med flytende leire, vann i hullene på salvene og utrolig stor gravemotstand i steinen som er sprengt. Ove Skår AS startet med å pumpe ut vannet via containere som renser ut slam og avleiringer og videre ut i offentlig avløp. Da vannet omsider sank, ble det straks en del enklere for oss! Vi har nå snart sprengt fjellet i 1/3 av tomta og lastet ut ca 2/3 av leiren.

 

I tillegg lastet vi stein i ca 2 uker etter at Petter A Olsen AS fi kk kommet i gang. De borer med to rigger og har sprengt opp til 3 salver hver dag. For å holde rystelsene lave, blir det skutt små salver, så volumet har ligget rett under 1000 m3 pr. dag. Tor Arne Torp var først på plassen, han arbeidet parallelt med Ronny og gjengen med forberedelser for spuntriggene. Jeg kom ca. en mnd. senere. Vi har hatt et veldig bra samarbeid der han har rensket og lagt frem masser og stein til meg, slik at jeg har hatt muligheten til å bare øse ut på bilene! Da vi begynte å sprenge, tok Tor Arne jobben med klargjøringen av stuff samt dekkingen av fjellet ifm. sprengning. Endelig fikk han tilgang til dekkejibb, med denne dekker han salvene veldig raskt, smidig og trygt uten at noen må oppholde seg nær mattene! Kravene om dekking er også omfattende, her må vi dekke med 3 lag. Det dekkes med bortimot 40 matter pr salve, noe Tor Arne mestrer med glans! Han koordinerer nå sin daglige drift direkte mot skytebasen for å holde borriggene aktive, og sprengningen i høyt tempo. Jeg fokuserer på utlastingen av stein og løsmasser.

 

Vi har fått forsterkninger med Per Morten Hauge, og Jørgen Målerud som er maskinførerlærling! Per Morten kjører her primært en innleid Komatsu 14 tonner fra Cramo. Det er mye jobb med finrensk for forbolter, skråbolter og søm, i forbindelse med en betongdrager Ove Skår AS støper langs rørspunt, noe Per Morten og Jørgen har tatt seg av på en smidig og bra måte! De har nå begynt å rive en eksisterende betongmur for en av naboene til prosjektet. Der skal det også graves kabelgrøft for å fjerne gammel luftlinje, til slutt skal det settes opp nye L-elementer for å erstatte den gamle muren. 

 

Ove Skår har satt klare forventninger til fremdriften frem til ferien, så nå må vi bite tenna sammen, bruke de timene vi har til rådighet fornuftig og effektivt for å prøve å nå målet! Det er litt uvant å være UE istedenfor HE, dette fordi vi ikke kan planlegge alt selv, og ofte får innspill og ønsker fra HE. Dette løser vi bra i godt samarbeid med HE. Å være UE krever litt omstilling fra vår side, siden vi nå er underlagt HE’s planer. Kysten er nå klar, og vi har gassen i bånn innenfor det forsvarlige, og vi gjør nå det vi kan for å komme i mål med sikker og trygg gjennomføring for alle, inkl mye trafi kanter!

 

Med vennlig hilsen
Bernhard Skaaland
Maskinfører & verneombud
Park & Anlegg AS

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital