Moss næringspark

Park & Anlegg har grov-opparbeidelse av næringstomter på Moss

Næringspark

Vi har utført grovopparbeidelse og diverse grunnarbeider for nye næringstomter og

lager/logistikkeiendom på Moss Næringspark for Skolt Eiendom ca. 1,5 km øst for E6.

Prosjektet er utført for Moss Næringspark AS.

 

Fakta om prosjektet

Arbeidene bestod blant annet av vegetasjonsrydding, inkludert skogrydding og rensk av vegetasjon og topplag, utgraving av løse masser, sprenging- og piggingsarbeid, grovknusing av fjell, oppfylling og avretting med stedlig sprengstein og knuste steinmaterialer. All interntransport og masseflytting Enkelte masser ble fraktet til og fra Moss Pukkverk som ligger tett på anlegget gjennom egen adkomst i syd.

Totalt eiendomsareal består av flere tomter som summerer seg til ca. 300.000 m2 utbyggbart areal. Det ble bygget voller rundt tomtene med både stedegne masser, samt masser tilført fra SMS-prosjektet i Moss sentrum.

Det ble også bygget ny adkomstvei frem til tomtene på totalt ca. 4.000 m2 med to lag asfalt. I forbindelse med veien, ble det etablert nytt VA-anlegg med bl.a. vannledning Ø225 PE, spillvann Ø160 PP og Ø160 PE, overvann Ø500 PP, 4 stk. nye vannkummer, 8 stk. spillvannskummer og 6 stk. sandfang. Langs traseen ble det også gravet kabelgrøfter for komplett veilysanlegg.

Det er etablert to stk. sedimenteringsbasseng for å kunne håndtere overvannet på tomtearealene. Bassengene dekker et areal på totalt 3.500 m2, og ble utgravd og dekket med en overflate av sprøytebetong.

 

Varighet

2022 – 2024

Kontraktssum

121 MNOK
(pr. 23.03.23)

Prosjektleder

Lars Næshagen

Fagområder

Grunnarbeider, VA

Byggherre

Moss Næringspark AS

Moss Næringspark
  • Rydding av vegetasjon/skogsareal, 450.000 m2.
  • Utgraving av løs masser, ca. 200.000 m3.
  • Graving av grøfter, ca. 500 lm.
  • Sprenging av berg, ca. 100.000 faste m3.
  • Bygging av vei, ca. 4 000 m2.
  • Komplett VA-anlegg med kummer, ca. 500 lm
  • Etablering av to stk. komplette sedimenteringsbasseng.
  • Masseflytting av stein/masser, ca. 500.000 m3.
  • Grovopparbeidelse med stedlige stein, ca. 300.000 m3.
  • Opparbeidelse av voller, ca. 450.000 m3

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER