Fokus på ytre miljø

I våre prosjekter utfører vi blandt annet grunnarbeid, bygger veier og andre konstruksjoner samt transporterer masse til og fra byggeplasser. Vern av det ytre miljø, sammen med fokuset om minst mulig klimafotavtrykk er blant Park & Anleggs viktigste prioriteringer. 

I forbindelse med arbeidsoperasjoner i disse fagene påvirker vi omgivelsene. Før vi starter et prosjekt og under prosjektets gang jobber vi aktivt med hvordan vi kan minimere vår påvirkning på ytre miljø.

Vårt ytre miljø arbeid omfatter massedisponering, rene og forurenset masse, vannhåndtering med rensing, sedimentering og prøvetaking, avfallshåndtering, prøvetaking med dokumentasjon, avfallsplaner, miljøsaneringsbeskrivelser og rivningsarbeid.

Det arbeides kontinuerlig med å minimere utslipp av klimagasser og benytte bærekraftige løsninger. Dette skal sikre minimal miljøbelastning både under og etter anleggsarbeidene. Park og Anlegg er med det sertifisert i.h.t miljøstandarden 14001 og jobber aktivt med å stadig forbedre oss.

Ytre Miljø

Vi jobber med å

minimere påvirkningen

av ytre miljø i våre

prosjekter.

 

Massedisponering og håndtering

God massedisponering er den faktoren som har størst påvirkning på Ytre Miljø i våre prosjekter.

Med massedisponering menes hva vi skal gjøre med massene som genereres i prosjektene. Det er overskuddsmasser som skal kjøres bort, forurenset masse til behandling, prøvetaking og dokumentasjon. Rene og lett forurenset masse kan sorteres og behandles på egne anlegg. Vi arbeider kontinuerlig med etablering av egne tipplasser vi styrer selv.
Masser som ikke er forurenset gjenbrukes eller utnyttet så langt det er mulig.
Det prioriteres kortreiste masser og deponier.
Det vil legges til rette for hengerbruk for å redusere utslippene.

Avfallshåndtering

I alt arbeid genereres avfall. Vi lager egne avfallsplaner og miljøoppfølgingsplaner for arbeidene vi skal utføre. Sortering av avfallsfraksjoner i prosjektene gir oss gjenvinningsgrad som er pålagt å følge.
Det etterstrebes å produsere minst mulig avfall.
Det etableres en miljøstasjon med relevante fraksjoner og det vil etterstrebes en sorteringsgrad på over 80%.
Ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter vurderes om avfall kan gjenbrukes og mengdene reduseres.
Park & Anlegg benytter Norsk Gjenvinning til avfallshåndtering.

 

“Før vi starter et prosjekt og under prosjektets gang jobber vi aktivt med hvordan vi kan minimere påvirkningen på ytre miljø”

Anniken Wiig – Miljørådgiver Park & Anlegg

Maskiner

Vi har en moderne maskinpark hvor alle maskiner er i god teknisk stand. I tillegg er de fleste av våre tyngre maskiner tilfredsstiller de strengeste kravene til utslipp etter Euro 6 standarden eller Steg 4 kravet for anleggsmaskiner. Det sikres at maskiner og kjøretøy som benyttes ikke lekker olje eller drivstoff. Utilsiktet søl pga. uhell eller maskinhavari samles opp og utslippsstedet gjøres rent umiddelbart.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere tomgangskjøring og publiserer hver måned en tomgangspall med de med minst tomgangskjøring.

Generelt

Vårt fokus på Ytre Miljø skaper gode og viktige holdninger internt i bedriften og vil også i mange tilfeller være med å øke kompetansen hos våre samarbeidspartnere og kunder.

Anniken Wiig

Rådgiver Ytre Miljø
Send e-post

Miljøpolitikk for Park & Anlegg

Last ned vår dokumentasjon

Miljørapport 2022

Last ned vår dokumentasjon

FNs Bærekraftsmål

Park & Anlegg vil være med å bidra til mer bærekraftig utvikling. Med fokus på FNs bærekraftsmål har vi, ut ifra de 17 målene som FN har identifisert som vesentlige, valgt å legge ekstra fokus på tre av de. Disse fungerer som et kompass med vårt arbeide for en grønnere utvikling. 

Bærekraftbegrepet består av tre faktorer; det sosiale, det økonomiske og miljøet. 

Park & Anlegg skal ha ekstra fokus på:

  • Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  • Bærekraftsmål 9: Innovasjon og infrastruktur

  • Bærekraftsmål 10: Mindre ulikheter

For å se hvilke tiltak vi har gjennomført, klikk deg inn på bildene under.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER