FV. 1390 GSV Osloveien

Park & Anlegg bygger gang- og sykkelvei for Statens Vegvesen

Som del av byggetrinn to for E134 Oslofjordforbindelsen har Statens vegvesen utbedret et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune.

 

Fakta om prosjektet

Park & Anlegg har gravd grøfter og lagt rør med tilhørende drenering, kummer og sluk i forbindelse med gangveg. Prosjektet strekker seg langs fv.1390 Osloveien fra Ottarsrud (kryss fv1390 og fv 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru.

Fv.1390 benyttes som omkjøringsvei for trafikken som går på E134 ved hendelser og/eller vedlikehold på E134 mellom Vassum og Måna. Bygging av ny gang og sykkelsti er derfor et tiltak for økt trafikksikkerhet også i slike situasjoner. En gang- og sykkelvei vil øke trafikksikkerheten for de myke trafikantene i området.

Oppdraget omfatter 3300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelveg på sør/vestsiden av fv1390 Osloveien med tilhørende belysning. Gang- og sykkelvegen knytter seg til eksisterende gang- og sykkelvei fra Drøbak ved Ottarsrud og avsluttes ved busslomme på Bakker bru. På en 600m lang strekning mellom Ødegården og Bilitt forskyves Osloveien mot nord for å redusere konflikt med bebyggelsen. Arbeidet omfatter også omlegging av kabler (i jord og luft) som berøres av prosjektet. Det har også blitt utført arbeider for Frogn kommune. Disse arbeidene omfatter prosjektering og bygging av 3500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning.

I tillegg så er det utført bygging av 3 stk nye trafostasjoner med tilhørende ny høyspent i bakken i samarbeid med Elvia. Dette for å sikre nok kapasitet til det nye veilysanlegget samt 3 stk nye pumpestasjoner for spillvann.

Varighet

2021 – 2023

Kontraktssum

85 MNOK

Prosjektleder

Arve Østem

Fagområder

Grunnarbeider, VA, elektro, sprengning, asfalt, vei sikring, granitt arbeider, grønt arbeider og betong arbeider

Byggherre

Statens Vegvesen, Viken fylkeskommune, Frogn kommune

FV. 1390 GSV Osloveien

Statens vegvesen har sett det som

mest hensiktsmessig å etablere en

gang- og sykkel i

tilknytning til lokalvegsystemet

Fv1390 Osloveien.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER