Fv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Park & Anlegg bygger ny rundkjøring på Iseveien

Prosjektet har basert seg på etablering av gang- og sykkelveger, lokalveg, kollektivholdeplasser og mindre tiltak som f.eks. støytiltak på to nærliggende boliger/eiendommer.

 

Fakta om prosjektet

Prosjektets hovedmål var ny rundkjøring i krysset mellom riksveg 111 (Iseveien) og Rådhusveien.

I prosjektet inngår nytt vann- og avløpsnett for Sarpsborg kommune, som i dag krysser rv. 111. Dette innebærer vannledning opp til 710mm, overvann opp til 1400mm og PSP opp til 350mm. Arbeidene innebar opptil 6 meter dype grøfter med bunnbredde 5,5 meter. Det er i tillegg utført spunting, grunnet utfordringer med de store grøftene og bløte masser. Park & Anlegg har bygd rundkjøring med tilhørende veisystem og gangveier, vi har hatt mye steinsetting og grønt arbeider. Det har blitt lagd plasstøpt mur som er forblendet med skifer. 

Arbeidene bringte med seg noe utfordringer med trafikkavvikling og gangtrafikk. Krysset er et av Sarpsborg mest trafikkerte, og har tidligere vært svært ulykkesbelastet. Til tider var det hensiktsmessig med tilpasninger slik at trafikken kunne gå uhindret gjennom anleggsperioden, for å bevare HMS og gangtrafikk. 

Varighet

2019 – 2020

Kontraktssum

27 MNOK

Prosjektleder

Jan Inge Nordenhaug 

Fagområder

Gravearbeider, sprenging, overvann, VA, grøntarbeider, stenarbeider og betongarbeider, gjerder og merking. Arbeider utført av UE: asfaltering, elektro, rekkverk, rørinspeksjon og manuell trafikkdirigering

Byggherre

Statens Vegvesen

Fv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Krysset er et av Sarpsborgs

mest trafikkerte. Entreprenør og

byggherre har kommet med

løsninger og tiltak for å

bevare sikkerheten

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER