Fv. 120 GSV Krona-Holt

Park & Anlegg bygger gang- og sykkelsti i Enebakk

Bygging av ca. 1300m gang- og sykkelveg langs Fv. 120 mellom Holt gård og Kronafeltet i Enebakk kommune samt masseutskifting i deler av eksisterende veg og oppgradering av busslommer

 

Fakta om prosjektet

Park & Anlegg har gravd grøfter og lagt rør med tilhørende drenering, kummer og sluk i forbindelse med gangvegen. Det har også blitt bygd nytt belysningsanlegg med nye kabler på strekningen. I tillegg har det blitt utføret mindre arbeider med kabellegging og belysning for Enebakk kommune.

I arbeidene har også bygging av en plasstøpt betongmur med støygjerde, samt. gjerder og rekkverk, skilt, vegoppmerking kantstein og landskapsarbeider inngått. Som forberedende arbeider var det riving, fjerning og omlegging av eksisterende infrastruktur.

Trafikken på Fv120 og sideveger ble opprettholdt i anleggsperioden. På resten av strekningen var det et krav om at toveis trafikk også skulle opprettholdes gjennom hele anleggsperioden.

I tillegg har det blitt opprettholdt forsvarlig leding av myke trafikanter gjennom anleggsområdet i hele anleggsperioden. 

Varighet

2022 – 2023

Kontraktssum

33 MNOK

Prosjektleder

Roy Dybedahl

Fagområder

Grunn, VA

Byggherre

Oppegård kommune

Fv. 120 GSV Krona-Holt

Entreprenør leverer stolt fra seg ny

gang- og sykkelvei til

Oppegård kommune

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER