Content1 | col2

Vannledning for MIRA, Fetsund

4. mars 2015 

 

På begge sider av Glomma ved Fetsund, gjennomfører Park & Anlegg AS en stor rørjobb for MIRA.

 

Prosjektet innebærer mye styrt boring i løsmasser, hammerboring i morenegrunn, og omfattende gravearbeider.

Vår PL Bjørn Arve Kingell forteller om god fremdrift, og at prosjektet går fremover. Prosjektet har en anbudsverdi på ca 18 mill kr.

 

Vi har støtt på en del tøffere masser å bore i enn forespeilet. Dette har medført metodeforandring på boring, der blir mer hammerboring enn forutsatt, som var tenkt rørpressing. Vi avventer nå prosjektering for utvidelse av eksisterende borregrop pga dybdeproblematikk.

 

Prosjektet involverer også dykkearbeid i Glomma i forbindelse med rørtraseen, samt spuntarbeider i forbindelse med dype groper for plassering av kum.

 

Ved oppstart av gravearbeidene støttet vi på mye forurensede masser på vestsiden av Glomma, på Øya. Der fikk vi god bistand og koordinering av Kjell Arne på Ytre Miljø som håndterte på en korrekt måte i hht til lov og forskrifter.

 

Torstein Thorud på kalkulasjon og prosjektstøtte forteller om en del tilpasninger i trasevalg i prosjektet så langt, men god og smidig kontakt med byggherre MIRA, samt god grunneierkontakt har gjort at vi ikke har fått forsinkelser for fremdriften. 

 

MIRA IKS (Midtre Romerike Avløpsselskap) er interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gjerdrum, Sørum og Fet. MIRA ble opprettet som et IKS i 2012 og har nå startet 28 delprosjekter som skal gi innbyggerne i disse kommunene et oppdatert og effektivt anlegg.

 

MIRAS skal i løpet av de 2 neste årene legge ned 35 km ledningsnett, bygge 7 pumpestasjoner og 4 fordrøyningsbasseng i tillegg til at det nye renseanlegget på tangen i Sørum kommune forventes ferdigstilt i juni 2016. Dette utgjør til sammen investeringer på 700 – 800 millioner kroner.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital